Poslání

Naším posláním je poskytovat výuku moderních cizích jazyků, která rozvíjí schopnosti
komunikovat na odborné úrovni a inspiruje
k profesnímu i lidskému růstu.

Zvláště chceme napomáhat studentům:

  • diskutovat o problémech a kriticky promýšlet otázky,
    které před ně studium oboru klade,
  • rozvíjet akademické jazykové dovednosti,
  • čerpat z mezikulturní zkušenosti,
  • úspěšně se zapojit do odborné mezinárodní komunity během studia a v zaměstnání,
  • uvědomovat si odpovědnost za svůj život ve společnosti i za svět.

K realizaci našeho poslání volíme cestu budování akademického pracoviště, které pro studenty vytváří přátelské, kreativní a motivující prostředí pro učení, v němž má své místo práce s autentickými texty, efektivní využití moderních technologií a iniciativa studentů.

Učíme s nasazením a láskou k jazyku, ve středu našeho zájmu stojí student, jeho potřeby, zkušenost a potenciál.

Záleží nám na vlídných a respektujících vztazích v našem kabinetě, vzájemné podpoře a neustálém vzdělávání; nacházíme obohacení v rozmanitosti našich přístupů, zkušeností a povah.

Je pro nás důležitá spolupráce s instituty FSV UK, partnerskými VŠ jazykovými centry a profesními organizacemi (CERCLES, CASAJC).